AKTUR Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş

TÜVTÜRK İş ortağıdır

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Genel Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 2. Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği Anonim Şirketi ("Aktur" veya "Şirket") olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

 3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 4. Kişisel verileriniz, Aktur tarafından sunulan hizmet ve ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda;

  • Şirketimizin tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerinin yetkilisi/çalışanı/irtibat kişisi/vekili veya resmi kurum çalışanı veya bireysel müşterisi/vekili olmanız halinde; Kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz, araç plaka bilginiz) ile ayrıca paylaşmanız halinde kimlik belgelerinde yer lan din, kan grubu bilgileriniz ( dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) iş faliyetinde bulunması, yola uygunluk muayene işlemlerinin yapılması, egzoz gazı emisyon ölçümlerinin yapılması, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, talep/şikayet yönetimi, iletişim faaliyetlerinin sağlanması, risk yönetimi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

  • Şirketimizin tüzel kişi veya gerçek kişi tacir tedarikçi / taşeron ve iş ortağı/hizmetlerinden faydalandığımız kişilerin yetkilisi/çalışanı/ortağı olmanız halinde;

  • Kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, finans, mesleki deneyim, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar, ayrıca tedarikçi çalışanlarının iletmesi halinde sağlık, taşeron çalışanı olmanız halinde bazı durumlarda biyometrik ve ceza mahkûmiyeti bilgileri) ile ayrıca paylaşmanız halinde kimlik belgelerinde yer alan din, kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, hizmet üretim ve operasyon, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik sürecinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin tanınması, hukuk işlerinin takibi, sözleşme, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin sağlanması, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

   Ek olarak;

  • Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde kimlik, iletişim, kamera kaydı verileriniz iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini;

  • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz ile Şirketimizdeki kablosuz ağ bağlantımızı kullanmanız halinde kimlik, iletişim, işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve

  Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Ayrıca, Şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

 6. Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, bağımsız denetim firmalarına, finans kurumlarına, bankalara, Tüvtürk’e, YMM, otellere, seyahat acentesine, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimiz dahil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız işbirliği içerisinde olunan firmalara, yurtiçindeki ve yurtdışındaki teknolojileri hizmeti sunan firmalara ve Şirket’in ve bağlı bulunduğumuz Şirketler topluluğunun politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla topluluk şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

 7. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 8. Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, veri sorumlusunun meşru menfaati sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Şirketiniz tarafından veya tarafınızca doğrudan veya elektronik posta adresimiz, internet sitemiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, kartvizit ve kamera kayıtları, Şirket tarafından kullanılan uygulama ve yazılımlar aracılığıyla toplanabilmektedir.

 9. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 10. Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, www.aktur.as linkindeki form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca www.aktur.as adresine yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlere uygun olarak iletebilirsiniz.

  Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi www.aktur.as adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.

over